24,000,000

Noi-chung-cat-470-lit-659100j18928
Nồi chưng cất 470 lít

24,000,000

.
.
.
.