Hệ thống chưng cất rượu giảm áp chính là tháp chưng cất rượu chân không. Công nghệ chân không sẽ làm giảm nhiệt độ sôi của các chất. Điều này góp phần giữ gìn hương vị tươi mới cho rượu!

.
.
.
.